Protipožiarne dvere

Protipožiarne dvere sú charakteristické požiarnou odolnosťou, čo znamená, že odolávajú požiaru, určitým spôsobom, určitý čas.

Protipožiarne dvere slúžia k uzavretiu otvorov v protipožiarnych stenách v prípade požiaru. Spôsob zatvárania, popr. uzatvárací mechanizmus (dverové zatvárače), musí zodpovedať prevádzkovým podmienkam.

Druhy a značenie protipožiarnych dverí

Požiadavky na značenie protipožiarnych dverí sú uvedené vo Vyhláške Ministerstva vnútra č. 202/1999 Zb., ktorou sa stanovujú technické podmienky protipožiarnych dverí, dymotesných dverí a dymotesných protipožiarnych dverí.

EI - brániace šíreniu požiaru otvormi v protipožiarne deliacich konštrukciách, celistvosť konštrukcie a tepelná izolácia konštrukcie

EW - obmedzujúce šírenie požiaru otvormi v protipožiarne deliacich konštrukciách, celistvosť konštrukcie a hustota tepelného toku radiácie z povrchu konštrukcie

S - dymotesné protipožiarne dvere brániace prieniku dymu

EI, S - brániace šíreniu požiaru, brániace prieniku dymu a splodín horenia otvormi v protipožiarne deliacich konštrukciách

EW, S - obmedzujúce šírenie požiaru a brániace prieniku dymu a splodín horenia otvormi v protipožiarne deliacich konštrukciách

Triedy požiarnej odolnosti pre protipožiarne dvere typu EI a EW15, 30, 45, 60 a 90 minút.

Značkou druhu konštrukcie DP1, DP2, DP3 vyjadrujúcou druh použitej konštrukcie z hľadiska horľavosti a spôsobu zabudovania použitých stavebných hmôt.

Značenie protipožiarnych dverí, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je funkčné vybavenie (dverný zatvárač), sa doplní o písmennú značku C (EI-C alebo EW-C).

Protipožiarny uzáver (protipožiarne dvere, okno, upchávka ,...) musí po stanovenú dobu zaručiť celistvosť (kritérium E), tepelnú izoláciu (I), prípadne radiáciu (W). Pre zamedzenie šíreniu tepla v škárach a medzerách protipožiarnych uzáverov sa používajú napeňovacie protipožiarne pásky - protipožiarne tesnenie. Typickým príkladom je škára medzi dverným krídlom a zárubňou. Do tejto škáry je potrebné umiestniť napeňovaciu protipožiarnu pásku INTUMEX L.

Protipožiarne dvere sú vyhotovené s polodrážkou na základe vlastnej konštrukcie zo slovenských polotovarov. Sú výrábané vo variantách:

protipožiarne oceľové dvere jednokrídlové alebo dvojkrídlové plné (do EW 90)

protipožiarne oceľové dvere, okná, steny čiastone alebo úplne presklené (do EI 60)

K protipožiarnym dverám dodávané príslušenstvo a sprievodnu dokumentáciu v zmysle vyhl. MV SR č. 285/2001. Rozsah vyrábaných protipožiarnych dverí bol testovaný podľa STN a EN. Skúšobné metódy, podľa ktorých boli testované naše protipožiarne dvere, sú porovnateľné s legislatívou EU. Okrem protipožiarnych dverí vyrábame protipožiarne okná, revízne dvierka, protipožiarne poklopy, protipožiarne dvere celové.

Protipožiarny uzáver je zostava protipožiarnych dverí, ktoré sú osadené do ocelovej protipožiarnej zárubne (štandardné alebo špeciálne zárubne - určia se podľa požadovanej odolnosti dverí).

Konštrukciu dverového krídla tvoria dva korpusy z oceľového plechu, bežného čierneho alebo pozinkovaného. Vnútorné jadro tvorí minerálna vata a ohňovzdorné dosky, usadené v oceľovom ráme. Zadlabávací zámok a nastaviteľné závesy sú spevnené oceľovými výstuhami.

Protipožiarne dvere dodávame so zámkami s roztečou 72 a 90 mm. Je možné na ne namontovať akékoľvek kovania tj. štítkové, rozetové i panikové.

 

Údržba

Vykonávame výhradne servis, údržbu a kontrolu vlastných protipožiarnych dverí.

Dňa 1. januára 2009 nadobudla platnosť vyhláška MVSR č.478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly protipožiarneho uzáveru. Táto vyhláška ustanovuje vlastnosti, konkrétne podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly protipožiarneho uzáveru a zároveň zrušuje vyhlášku MVSR č.285/2001 Z.z..

Prevádzkovateľ protipožiarneho uzáveru musí zabezpečiť vykonávanie jeho preventívnej údržby a to výhradne osobami zodpovednými na údržbu protipožiarneho uzáveru

Údržbu vykonáva iba výrobca protipožiarneho uzáveru VEKTOR-družstvo Senica, čo si vyhradil v prevádzkovom denníku protipožiarneho uzáveru.

Prevádzkovateľ protipožiarneho uzáveru musí najmenej raz za 12 mesiacov alebo bez zbytočného odkladu po preventívnej údržbe zabezpečiť vykonanie jeho pravidelnej prehliadky zameranej na:

  • celkový stav a označenie protipožiarneho uzáveru
  • úplnosť, neporušenosť, tesnosť a funkčnosť protipožiarneho uzáveru