Protipožiarne upchávky

Vykonávame realizáciu protipožiarnych prestupov, upchávok, prepážok systémom INTUMEX.

Požiarna odolnosť protipožiarnych deliacich konštrukcií nesmie byť ich zoslabením ani protipožiarne neuzatvárateľnými otvormi a prestupmi technických zariadení, ani prestupmi technologických zariadení nižšia ako určená požiarna odolnosť.

Protipožiarne prestupy rozvodov a prestupy inštalácií cez protipožiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú protipožiarne deliace konštrukcie, ktorými prestupujú. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť protipožiarne deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však EI 90 min.

Prestupy - požiarne prepážky rozvodov a inštalácií cez protipožiarne deliace konštrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m2 sa označujú viditeľným, čitateľným a ťažko odstrániteľným nápisom PRESTUP umiestneným priamo na konštrukčnom prvku, ktorý ho utesňuje, alebo v jeho tesnej blízkosti.

Označenie prestupov rozvodov a prestupov inštalácií sa umiestňuje aspoň na jednej strane protipožiarnej deliacej konštrukcie tak, aby bolo pre kontrolu vždy čitateľné, prístupné a ťažko odstrániteľné. Označenie prestupov rozvodov a prestupov inštalácií obsahuje najmä tieto údaje: číselnú hodnotu požiarnej odolnosti v minútach, druh konštrukčného prvku, dátum zhotovenia,názov a adresu zhotoviteľa.

Mäkká upchávka

Pre mäkké upchávky ponúkame tri protipožiarne stierky, ktoré sa líšia najmä odolnosťou voči rôznym agresívnym vplyvom. Intumex CSP - štandardná napeňovacia protipožiarna stierka, overená dlhoročnými aplikáciami Intumex AS - nový produkt s protipožiarnymi vlastnosťami ako Intumex CSP, avšak s výbornými úžitkovými vlastnosťami - ako pružnosť, odolnosť voči vode a rôznym prostrediam atď. Intumex AB - stierka s endotermickými vlastnosťami Mäkká upchávka je určená na požiarne utesnenie prestupov káblov a rúr cez požiarne steny a stropy a na utesnenie otvorov a škár v nich. Stavebný otvor je utesnený minerálnou vlnou a spolu aj s prestupujúcimi vedeniami natretý protipožiarnym náterom (stierkou). Použitie a výhody:

 • vhodná najmä pre interiér
 • vhodná aj pre veľké otvory a komplikované stavebné situácie
  univerzálny systém dobre kombinovateľný s inými systémami Intumex
 • vhodná pre kombinovaný prestup rôznych médií, káblov, rúr, VZT potrubia atď.
 • rýchle a ekonomické riešenie
 • jednoduché dokladanie káblov a zmeny v kabeláži

Tmelová upchávka

Pre tmelové upchávky sú z našich produktov určené Intumex MA - napeňujúci protipožiarny tmel na báze akrylátu, je biely a pretierateľný bežnými náterovými hmotami, preto je optimálny pre kombináciu so sádrokartónom Intumex MG - je šedý napeňujúci veľmi účinný protipožiarny tmel s obsahom grafitu Intumex S - protipožiarny silikón odolný proti klimatickým vplyvom a agresívnemu chemickému prostrediu, používa sa buď samostatne, alebo v kombinácii s Intumex MG, kde má funkciu ochrany systému pred negatívnymi vplyvmi prostredia, pre svoju pružnosť je vhodný aj všade tam, kde sa predpokladajú veľké dilatačné pohyby Tmelové upchávky sa používajú najmä na utesnenie prechodiek a prestupov menších rozmerov cez PDK. Taktiež na utesňovanie rôznych škár a stykov konštrukcií.

Použitie a výhody:

 • rýchla aplikácia
 • dlhá životnosť
 • vhodná pre káble a káblové zväzky
 • utesnenie aj prázdnych prechodiek a oceľových rúr
 • utesnenie škár
 • plynotesnosť

Tvrdá upchávka

Protipožiarny tmel + tvrdá upchávka je určená na požiarne utesnenie prestupov cez požiarne steny a stropy a na utesnenie otvorov v nich (tzv. slepé prepážky). Pre utesnenie káblov vo zvislých a vodorovných konštrukciách sa používajú produkty: malta Intumex V a protipožiarnym tmelom Intumex MG. Použitie a výhody protipožiarnych tmelov:

 • vysoká pevnosť malty umožňuje použitie ako pochôdzne, príp. pojazdné prepážky
 • vhodná aj do exteriéru a agresívneho prostredia
 • systém je skúšaný na plynotesnosť
 • aktívna zložka - tmel Intumex MG zaručuje vysoké hodnoty požiarnej odolnosti aj pri vysokom stupni zaplnenia otvoru káblami
 • vhodný pre požiarne deliace konštrukcie hrúbky od 100 mm

Penová upchávka

Protipožiarna pena Promafoam - C je predovšetkým výborná na utesnenie škár, lineárnych spojov, rôznych otvorov, zárubní dverí a pod. Je vhodné ju kombinovať so stierkou Intumex CSP. Použitie a výhody protipožiarnej peny:

 • rýchla aplikácia
 • vhodná pre káble (v obmedzenej miere)
 • utesnenie aj prázdnych prechodiek
 • utesnenie škár

Utesnenie manžetami

Manžety Intumex sú určené na požiarne utesnenie prestupov plastových rúr cez požiarne steny a stropy. Na utesnenie sa používajú manžety Intumex RS 10/60 RS 10/30, RS 2 a UniCollar. Aplikujú sa dvoma spôsobmi - ako nasadená manžeta a vstavaná manžeta. Prestupy cez steny sa utesňujú jednostranne alebo obojstranne, prestupy cez strop sa utesňujú iba odspodu. Manžety sú vhodné ako pre masívne steny (betón, tehla, pórobetón), tak i pre sendvičové konštrukcie (sadrokartón, Promatect). Systém Intumex RS je kombinovateľný so mäkkou upchávkou. Škáru medzi plastovou rúrou a otvorom je z dôvodu plynotesnosti možné utesniť jedným z tmelov Intumex MA,MG,S. Použitie a výhody:

 • vysoká požiarna odolnosť
 • rýchla a jednoduchá montáž
 • rozmery manžiet sú prispôsobené vonkajšiemu priemeru najpoužívanejších rúr
 • možnosť samostatného použitia
 • neobsahuje organické rozpúšťadlá
 • pre všetky bežné druhy plastových rúr PVC, PP, PE, ABS atď.
 • odoláva vode a klimatickým vplyvom
 • priemer 50 - 200 mm

Vankúšová upchávka

Upchávka Intumex PS je určená na požiarne utesnenie prestupov káblov a rúr cez požiarne steny a stropy. Pre utesnenie sa používajú požiarne tesniace vankúše Intumex PS 750 a PS 300, ktoré sa navzájom líšia svojou šírkou a hrúbkou, ale majú jednotnú dĺžku 340 mm. Použitie a výhody:

 • elastické vankúše
 • bezprašnosť
 • možnosť viacnásobného použitia
 • jednoduchá montáž
 • odolnosť proti trhlinám a dilatačným posunom
 • odolnosť proti vode a poveternostným vplyvom (svetlo, mráz, vlhkosť, UV žiarenie a pod)